Welkom bij SOR Vakantiekampen - Vakanties voor kinderen die het goed kunnen gebruiken

ANBI

ANBI

Doelstelling

De doelstelling van de SOR luidt conform artikel 2 van de statuten: De Stichting heeft ten doel (a) op basis van sociale indicatie ontspanning en recreatie te bieden aan kinderen tussen de zes en twaalf jaar en (b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI

Sinds 1 januari 2010 is de SOR, voluit Stichting Ontspanning en Recreatie Nijmegen, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat gewone en periodieke giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Bij een gewone gift is is er een drempelbedrag. Pas wanneer uw gift meer is dan 1 procent van het drempelinkomen, is de gift aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag. Deze mag u in hun geheel aftrekken

De periode voor periodieke giften is minimaal 5 jaar. Vanaf 1 januari 2014 is op de site van de belastingdienst een model schenkingsovereenkomst te downloaden. Er is wel een aantal voorwaarden. De periode van de gift dient minimaal 5 jaar te zijn en de gift dient eenmaal per jaar te geschieden.

Mocht u meer informatie willen over de aftrekbaarheid van de giften, dan kunt u e-mailen met info@sorvakantiekampen.nl of bellen met Arnoud Vrieler (06-14555418).

Als ANBI dienen bepaalde gegevens op onze website gepubliceerd te worden. Het gaat daarbij om het Beleidsplan en de financiële verantwoording, die u hieronder kunt vinden:

Bestuurssamenstelling
voorzitter: de heer M.B. Goudbeek
penningmeester: de heer A. H. Vrieler
secretaris: mevrouw M. de Ruijter-Hofman

RSIN: 0029.71.422

Mocht u meer informatie willen over de aftrekbaarheid van de giften, dan kunt u e-mailen met info@sorvakantiekampen.nl of bellen met Arnoud Vrieler (06-14555418).

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag 2023

In het jaar 2023 heeft SOR met de hulp van zo’n 20 vrijwilligers twee fantastische vakantiekampen georganiseerd. Het eerste kamp was voor kinderen tussen 7 en 9 jaar oud, terwijl het tweede kamp bedoeld was voor de iets oudere groep van 9 tot 12 jaar. Samen hebben we 38 kinderen een heerlijke en zorgeloze vakantie kunnen bieden in de prachtige omgeving van Mill en Sint Anthonis. Ondanks al onze inspanningen, zoals gerichte advertenties en samenwerkingen met verschillende netwerkpartners en zorgaanbieders in de regio, hebben we helaas het derde kamp, gepland in Stevensbeek, moeten annuleren vanwege een tekort aan vrijwilligers. Gelukkig konden de kinderen die al hadden ingeschreven voor dit kamp, deelnemen aan het kamp dat het best paste bij hun leeftijd, waardoor deze kampen snel vol zaten.

SOR blijft zich inzetten voor alle kinderen, met een speciale focus op degenen die te maken hebben met bijzondere en/of uitdagende omstandigheden in hun thuissituatie, zoals uithuisplaatsing, onder toezicht staan, of blootstelling aan verwaarlozing. Ook dit jaar hebben we opnieuw een aanzienlijke groep kinderen kunnen verwelkomen die anders niet de mogelijkheid zou hebben gehad om met vakantie te gaan. We zijn vastbesloten om deze kinderen een veilige en ondersteunende omgeving te bieden, waar ze kunnen genieten van een welverdiende vakantie en waardevolle herinneringen kunnen creëren, ongeacht de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in hun dagelijks leven.

We hebben veel positieve feedback ontvangen van onze vrijwilligers over de grootte van de groepen en de keuze van de locaties. De vrijwilligers waren blij om te zien dat de groepen niet te groot waren, waardoor ze voldoende aandacht aan elk kind konden besteden en een betekenisvolle band met hen konden opbouwen. Daarnaast waren ze enthousiast over de gekozen locaties, die geschikt waren voor diverse activiteiten en een veilige en plezierige omgeving boden voor alle kinderen. Deze positieve reacties motiveren ons om ook in de toekomst te blijven streven naar goed georganiseerde en waardevolle vakantiekampen voor alle deelnemers.

In 2023 werd het bestuur gevormd door Martijn Goudbeek (voorzitter), Mirna de Ruijter-Hofman (secretaris) en Arnoud Vrieler (penningmeester). Het bestuur werd ondersteund op het gebied van communicatie, werving en organisatie door Suzan de Jong, Emile Pennings en Bas van Lonkhuijzen.

In dit jaar hebben we weer diverse gulle schenkingen mogen ontvangen, waardoor onze financiële situatie positief uitkomt en we een stabiele basis hebben om op te bouwen. Deze giften hebben ons in staat gesteld om ons werk voort te zetten en onze missie te blijven vervullen. Door de stijgende kosten en de noodzaak om meer nieuwe vrijwilligers te werven, blijft het wel de noodzaak om actief naar inkomsten te blijven zoeken. Hoewel we in voorgaande jaren een kleine reserve hebben opgebouwd voor uitdagende tijden, erkennen we dat deze snel kan slinken bij tegenvallende inkomsten. Door de (financiële) steun kunnen we echter met vertrouwen vooruit kijken en ons blijven inzetten voor degenen die ons het hardst nodig hebben.

Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2023.

Jaarverslag 2022

In 2022 heeft SOR twee vakantiekampen kunnen organiseren. Eén kamp voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar, en een kamp voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. In totaal hebben we met de hulp van circa 20 vrijwilligers 41 kinderen een onbezorgde vakantie kunnen bieden in Mill en Sint Anthonis. Ondanks behoorlijke inspanningen, zoals gerichte advertenties, diverse (fysieke en digitale) afspraken met netwerkpartners en zorgaanbieders in onze regio en flyeracties hebben we in 2022 helaas het derde kamp in Stevensbeek moeten annuleren wegens een tekort aan vrijwilligers. De kinderen die al aangemeld waren voor het kamp wat niet door kon gaan, zijn meegegaan met het kamp waar hun leeftijd het meest dichtbij zat. Hierdoor waren deze kampen direct vol.

De SOR is er voor alle kinderen, met extra aandacht voor kinderen die in hun thuissituatie met bijzondere en/of moeilijke omstandigheden worden geconfronteerd, zoals uithuisplaatsing, onder toezicht staan of met verwaarlozing te maken  krijgen. Ook dit jaar ging er daardoor weer een grote groep kinderen mee die anders niet op vakantie had gekund. Vorig jaar gaven diverse vrijwilligers aan dat ze de week zwaarder dan normaal hebben ervaren. Het bestuur is in gesprek gegaan met de diverse hoofdleiders, waarbij er duidelijke afspraken zijn gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Dit jaar zijn er mede hierdoor vanuit de vrijwilligers positieve signalen ontvangen over het meewerken aan deze kampen.

In 2022 werd het bestuur gevormd door Martijn Goudbeek (voorzitter), Mirna de Ruijter (secretaris) en Arnoud Vrieler (penningmeester). Het bestuur werd ondersteund op het gebied van communicatie, werving en organisatie door Suzan de Jong, Wienanda Kort, Emile Pennings en Bas van Lonkhuijzen. De financiële positie van de SOR is in 2022 is verbeterd. Er zijn diverse subsidies ontvangen en daarnaast hebben we weer veel gulle particuliere giften van onze trouwe donateurs
mogen krijgen. Echter merken ook wij dat alles duurder wordt, waardoor het belangrijk is om actief op zoek te blijven gaan naar inkomsten. We hebben de afgelopen jaren wel een kleine buffer opgebouwd voor lastigere jaren, maar dit kan bij tegenvallende inkomsten snel verdampen

In 2022 hebben we een nieuwe website en mailserver opgeleverd gekregen. Hiermee hopen we meer kinderen en vrijwilligers te kunnen bereiken. Dit zorgde in 2022 voor meer incidentele kosten. Daarnaast waren de kosten voor de  blokhutten hoger dan begroot. In 2023 zal dit naar verwachting nog meer stijgen, doordat het tentenkamp niet meer door zal gaan en ook zal verplaatsen naar een blokhut.

Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2022.

Jaarverslag 2021

Nadat de SOR een jaar geen kampen heeft kunnen organiseren in verband met het uitbreken van het coronavirus, hebben er in 2021 weer drie kampen plaatsgevonden. Dit is besloten na uitgebreid overleg binnen het bestuur en met alle vrijwilligers. Een voorwaarde om de kampen doorgang te laten vinden, was dat dit coronaproof kon gebeuren. Alle vrijwilligers en kinderen konden zich bij klachten testen door middel van de door de SOR geleverde zelftests. Het bestuur is de vrijwilligers enorm dankbaar voor het meedenken en hun inzet en betrokkenheid.

In 2021 organiseerde de SOR voor het eerst drie kampen, waarbij met ieder kamp jongens en meisjes meegingen; één kamp voor kinderen van 7 en 8, één voor kinderen van 9 en 10, en één voor kinderen van 11 en 12. Alle kampen zijn goed verlopen; op drie locaties gingen bijna 60 kinderen op kamp met zo’n 25 vrijwilligers zonder noemenswaardige problemen. Veel vrijwilligers gaven wel aan het een zware week te vinden, zwaarder dan in het verleden. Als oorzaak hiervoor werd zowel het aantal kinderen per kamp als door de toegenomen (gedrags-) problematiek bij onze kinderen genoemd. De komende tijd houden we beide zaken tegen het ligt, met als doel om tot een werkbaar aantal kinderen per kamp te komen

In 2021 werd het bestuur gevormd door Martijn Goudbeek (voorzitter), Mirna de Ruijter (secretaris) en Arnoud Vrieler (penningmeester). Het bestuur werd ondersteund op het gebied van communicatie, werving en organisatie door Suzan de Jong, Wienanda Kort, Emile Pennings en Simone Theunissen.

De financiële positie van de SOR is in 2021 verbeterd. Er zijn diverse subsidies ontvangen en daarnaast hebben we veel particuliere giften van onze trouwe donateurs mogen krijgen. Doordat we de fondsenwerving in 2020 gepauzeerd hadden, merkten we dat de donateurs extra gul waren. Hierdoor kunnen we het komende jaar meer gaan investeren in bijvoorbeeld nieuwe spullen en hebben we een buffer opgebouwd voor lastigere jaren. Daarnaast willen we als bestuur gaan onderzoeken of het mogelijk is om een extra kamp te gaan ontwikkelen.

In 2021 hebben we de aanbetaling voor de nieuwe website gedaan. In 2022 verwachten we hier nog extra kosten voor te maken. Door middel van de nieuwe website hopen we meer kinderen te bereiken en vrijwilligers te werven.

Doordat er in 2021 een aantal vrijwilligers hebben aangegeven dat dit hun laatste jaar werd, gaan we in 2022 ons richten op het werven van nieuwe vrijwilligers. Zoals iedereen merken ook wij dat dit steeds lastiger wordt. We gaan dan ook door middel van een intensieve manier van werven, het aantal vrijwilligers weer aanvullen. Hiervoor hebben we in 2022 budget gemaakt.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2021.

Jaarverslag 2020

Aan het begin van 2020 stond de SOR in de startblokken om de ingezette vernieuwing van de kampen voort te zetten en uit te bouwen. Vier kamplocaties waren geregeld, voldoende vrijwilligers stonden klaar om alles voor te bereiden en ook het bestuur stond klaar om te beginnen met het proces van werving van kinderen voor de kampen en het vinden van voldoende financiering. En toen raakte de coronacrisis ook Nederland en moest alles op pauze.

Het bestuur heeft besloten de vier zomerkampen in 2020 niet door te laten gaan. Dat was geen eenvoudig besluit: onze doelgroep wordt in deze crisis met lockdowns, schoolsluiting en de afgelasting van nagenoeg alle activiteiten misschien wel dubbel geraakt. Gesteund door het advies van de Gemeente Nijmegen en in nauw overleg met onze vrijwilligers, konden we geen scenario bedenken waarbinnen de gezondheid en veiligheid van zowel de kinderen en hun ouders als van onze vrijwilligers gewaarborgd konden worden.

Dat betekent echter niet dat de SOR in 2020 niks heeft gerealiseerd. Onder de bezielende leiding van de kampstaf is voor de kinderen in de leeftijd van zes tot acht jaar een bijzondere activiteit georganiseerd: de Zomerspelen. Een groep van 20 kinderen kreeg een dagprogramma aangeboden op een locatie voor kinderopvang in Nijmegen. Zo konden deze kinderen er toch even uit, werden ze vermaakt met een actief programma vol sport en spel, en dit alles zoveel mogelijk ‘coronaproof’. Het bestuur is de vrijwilligers enorm dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.

In 2020 werd het bestuur gevormd door Martijn Goudbeek (voorzitter), Mirna de Ruijter (secretaris) en Joost Vrieler (penningmeester). Het bestuur werd ondersteund op het gebied van communicatie, werving en organisatie door Esther Bol, Suzan de Jong, Wienanda Kort, Emile Pennings en Simone Theunissen.

De financiële positie van de SOR is in 2020 ongeveer gelijk gebleven. Vanwege het wegvallen van de hoofdactiviteit heeft het bestuur besloten de fondsenwerving in 2020 tijdelijk te pauzeren. Gelukkig hebben trouwe donateurs belangrijke bijdragen aan de SOR overgemaakt en hebben ouders van de deelnemers aan de Zomerspelen hun bijdrage geleverd. Omdat aan de kostenkant alleen de reguliere doorlopende kosten betaald moesten worden, heeft de SOR nauwelijks hoeven interen op het bescheiden eigen vermogen. Voor 2021 liggen investeringen in een nieuwe website in het verschiet en kunnen de kampen naar verwachting doorgang vinden. In 2021 zal de fondsenwerving daarom weer actief opgepakt worden.

De financiële basis van de SOR bestond de laatste jaren uit inkomsten uit subsidies/donaties, ouderbijdrages en kleine particuliere giften die alle drie ongeveer even groot van omvang waren. Het bestuur merkt dat, hoewel het aantal vaste periodieke giften gestaag is gegroeid, het volume van de kleine particuliere giften geleidelijk slinkt. Nieuwe wetgeving met betrekking tot privacy maken gerichte fondsenwerving bij particulieren ook niet eenvoudiger. Dit noopt de SOR tot het vergroten van het aandeel van subsidies en donaties van particuliere stichtingen op het gebied van sociaal-maatschappelijk werk en welzijn en de gemeente. De afgelopen jaren heeft de SOR hier positieve ervaringen mee gehad.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.

Jaarverslag 2019

De kampen in 2019 zijn goed verlopen. Bijna 50 vrijwilligers begelediden 75 kinderen tijdens vier zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen is stabiel ten opzichte van vorig jaar. Verreweg de meeste kinderen die mee op kamp gingen, kwamen uit de leeftijdsgroepen 7-8 en 9-10. De aanmelding van kinderen in de leeftijdscategorie 11-12 is licht gestegen ten opzichte van eerdere jaren, mede door extra inzet van PR en communicatie. Ook dit jaar ging weer een substantieel aantal kinderen die uit huis geplaatst zijn, onder toezicht staan of anderszins in bijzondere en/of moeilijke omstandigheden zitten. Dit past bij het uitgangspunt van de SOR om vakantiekampen aan te bieden voor alle kinderen, en in het bijzonder gastvrij te zijn voor kinderen die vanwege voornoemde omstandigheden niet op vakantie kunnen.

Voor de SOR was het aantal aanmeldingen in voorgaande jaren, maar ook de input van de betrokken vrijwilligers, aanleiding om de aard en opzet van de kampen te evalueren en per 2019 geleidelijk te herzien. De jongste leeftijdsgroepen werden hernoemd tot Ontdekkers (7-8) en Avonturiers (9-10). In beide kampen werden meisjes en jongens geplaatst. De kampen voor de oudste leeftijdsgroepen werden nog wel gescheiden aangeboden. Voor de Avonturiers betekende dit een eerste gemengde editie voor kinderen en kampleiding. Alle betrokkenen kijken er positief op terug. In nauw overleg met vrijwilligers, kampleiding en bestuur, bekijkt de SOR of in de nabije toekomst alle kampen gemengd aangeboden kunnen worden. Daarnaast zal de SOR in 2020 nieuwe kamplocaties gaan gebruiken.

In 2019 werd het bestuur gevormd door Martijn Goudbeek (voorzitter), Mirna de Ruijter (secretaris) en Joost Vrieler (penningmeester). Het bestuur werd ondersteund op het gebied van communicatie, werving en organisatie door Suzan de Jong, Emile Pennings en Simone Theunissen.

De financiële positie van de SOR is in 2019 verbeterd. De bijdragen van de Gemeente Nijmegen, de Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, de Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis en de Stichting Dorodarte zorgden voor een stevige basis waarmee de SOR aan de slag kon. De omvang van kleine particuliere giften is licht gedaald. Voor de meeste kinderen is een reëel bedrag betaald door de ouders, verzorgers of de Stichting Leergeld. Het overschot in 2019 bedraagt in totaal € 3.128,63. Een deel van het overschot zal worden gereserveerd om in 2020 nieuw materiaal aan te kunnen schaffen voor de gemengde kampen, gebaseerd op input van de vrijwilligers en de eisen die nieuwe locaties voor de kampen met zich meebrengen. Het resterende deel wordt toegevoegd aan het bescheiden eigen vermogen.

De financiële basis van de SOR bestond de laatste jaren uit inkomsten uit subsidies/donaties, ouderbijdrages en kleine particuliere giften die alle drie ongeveer even groot van omvang waren. Het bestuur merkt dat, hoewel het aantal vaste periodieke giften gestaag is gegroeid, het volume van de kleine particuliere giften geleidelijk slinkt. Nieuwe wetgeving met betrekking tot privacy maken gerichte fondsenwerving bij particulieren ook niet eenvoudiger. Dit noopt de SOR tot het vergroten van het aandeel van subsidies en donaties van particuliere stichtingen op het gebied van sociaal-maatschappelijk werk en welzijn en de gemeente. De afgelopen jaren heeft de SOR hier positieve ervaringen mee gehad.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.

Jaarverslag 2018

De kampen in 2017 zijn wederom goed verlopen. Bijna 50 vrijwilligers begeleidden 77 kinderen tijdens vijf zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Met name de aanmelding van kinderen in de leeftijdscategorie 11-12 jaar bleef achter bij de verwachting, dit ondanks extra inzet van PR en communicatie. Voor de SOR is het aantal aanmeldingen, maar ook de input van de betrokken vrijwilligers, aanleiding om de aard en opzet van de kampen te evalueren en in 2019 geleidelijk te herzien.

In 2018 kende de SOR mutaties in het bestuur. Mirna de Ruijter werd bereid gevonden de vacante positie van secretaris in te vullen. Daarnaast trad Vincent Scholte na ruim twintig jaar af als voorzitter. Martijn Goudbeek is hem opgevolgd.

De financiële positie van de SOR is in 2018 stabiel te noemen. De bijdrages van de Gemeente Nijmegen en de Stichting Dorodarte zorgden voor een stevige basis waarmee de SOR aan de slag kon.  Daarnaast is het aantal giften stabiel gebleven en is voor de meeste kinderen een reëel bedrag betaald door de ouders, verzorgers of de Stichting Leergeld. Het tekort in 2018 bedraagt in totaal € 252,47. Dit is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.

Jaarverslag 2017

De kampen in 2017 zijn wederom goed verlopen. Ruim 50 vrijwilligers begeleidden 83 kinderen tijdens vijf zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Met name de aanmelding van kinderen in de leeftijdscategorie 11-12 jaar bleef achter bij de verwachting, dit ondanks extra inzet van PR en communicatie. Voor de SOR is het aantal aanmeldingen, maar ook de input van de betrokken vrijwilligers, aanleiding om de aard en opzet van de kampen te evalueren en mogelijk te herzien.

In 2017 kende de SOR een mutatie in het bestuur. Annette Koudenberg trad af als secretaris; een opvolger is vooralsnog niet gevonden. Eind 2017 gaf voorzitter Vincent Scholte aan af te treden per 2018. Ook voor de heer Scholte is nog geen opvolger gevonden.

De financiële positie van de SOR is in 2017 stabiel te noemen. De bijdragen van de Gemeente Nijmegen en de Stichting Dorodarte zorgden voor een stevige basis waarmee de SOR aan de slag kon. Daarnaast is het aantal giften stabiel gebleven en is voor de meeste kinderen een reëel bedrag betaald door de ouders, verzorgers of de Stichting Leergeld. Het overschot in 2017 bedraagt in totaal € 58,62. Dit overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.

Jaarverslag 2016

De kampen in 2016 zijn wederom goed verlopen. Ruim 50 vrijwilligers begeleiden 96 kinderen tijdens vijf zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen dat meeging is licht gestegen naar 96. De extra inzet op het gebied van promotie en communicatie heeft geleid tot zowel de werving van meer kinderen dan in voorgaande jaren als van nieuwe leiding die hopelijk in de komende jaren aan de SOR verbonden zal blijven.

Aan het eind van 2015 was de financiële positie van de SOR zorgelijk en werd teveel ingeteerd op het eigen vermogen. De financiële bijdrages van de Gemeente Nijmegen, Stichting de Beide Weeshuizen, het P.A. van der Kooijfonds en de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden legden een belangrijke financiële basis voor de activiteiten in 2016. Daarnaast is het aandeel particuliere giften in 2016 bijna verdubbeld en is het kampgeld voor alle deelnemende kinderen betaald.

Het overschot in 2016 bedraagt in totaal € 1.165,02. Dit overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2016.

Jaarverslag 2015

De kampen in 2015 zijn goed verlopen. Met behulp van ruim 50 vrijwilligers zijn wederom vijf zomerkampen georganiseerd. In 2015 gingen ongeveer evenveel kinderen mee op kamp als in 2014, te weten 92. Het is streven is om in 2016 boven de 100 kinderen te komen.

De SOR heeft in 2015 (te) veel ingeteerd op haar vermogen. Thans wordt hard gewerkt om de begroting voor 2016 sluitend te krijgen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2015.

Jaarverslag 2014

2014 is voor de SOR wederom een normaal kampjaar geweest. Met behulp van ruim 50 vrijwilligers zijn weer vijf zomerkampen georganiseerd. In 2014 gingen 90 kinderen mee op kamp. Dat is helaas wel iets minder dan in 2013. Het is streven is om in 2015 weer boven de 100 kinderen te komen.

Het vermogen is in 2014 gedaald, maar de kampen voor 2015 zijn financieel gegarandeerd.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2014.