Welkom bij SOR Vakantiekampen - Vakanties voor kinderen die het goed kunnen gebruiken

Verdere informatie

Verdere informatie

Het beleidsplan en de van de SOR is hier te vinden: Beleidsplan 2014-2019.

Hieronder staat de jaarverslagen van de afgelopen jaren met daarbij de financiële verantwoording.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag 2020

Aan het begin van 2020 stond de SOR in de startblokken om de ingezette vernieuwing van de kampen voort te zetten en uit te bouwen. Vier kamplocaties waren geregeld, voldoende vrijwilligers stonden klaar om alles voor te bereiden en ook het bestuur stond klaar om te beginnen met het proces van werving van kinderen voor de kampen en het vinden van voldoende financiering. En toen raakte de coronacrisis ook Nederland en moest alles op pauze.

Het bestuur heeft besloten de vier zomerkampen in 2020 niet door te laten gaan. Dat was geen eenvoudig besluit: onze doelgroep wordt in deze crisis met lockdowns, schoolsluiting en de afgelasting van nagenoeg alle activiteiten misschien wel dubbel geraakt. Gesteund door het advies van de Gemeente Nijmegen en in nauw overleg met onze vrijwilligers, konden we geen scenario bedenken waarbinnen de gezondheid en veiligheid van zowel de kinderen en hun ouders als van onze vrijwilligers gewaarborgd konden worden.

Dat betekent echter niet dat de SOR in 2020 niks heeft gerealiseerd. Onder de bezielende leiding van de kampstaf is voor de kinderen in de leeftijd van zes tot acht jaar een bijzondere activiteit georganiseerd: de Zomerspelen. Een groep van 20 kinderen kreeg een dagprogramma aangeboden op een locatie voor kinderopvang in Nijmegen. Zo konden deze kinderen er toch even uit, werden ze vermaakt met een actief programma vol sport en spel, en dit alles zoveel mogelijk ‘coronaproof’. Het bestuur is de vrijwilligers enorm dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.

In 2020 werd het bestuur gevormd door Martijn Goudbeek (voorzitter), Mirna de Ruijter (secretaris) en Joost Vrieler (penningmeester). Het bestuur werd ondersteund op het gebied van communicatie, werving en organisatie door Esther Bol, Suzan de Jong, Wienanda Kort, Emile Pennings en Simone Theunissen.

De financiële positie van de SOR is in 2020 ongeveer gelijk gebleven. Vanwege het wegvallen van de hoofdactiviteit heeft het bestuur besloten de fondsenwerving in 2020 tijdelijk te pauzeren. Gelukkig hebben trouwe donateurs belangrijke bijdragen aan de SOR overgemaakt en hebben ouders van de deelnemers aan de Zomerspelen hun bijdrage geleverd. Omdat aan de kostenkant alleen de reguliere doorlopende kosten betaald moesten worden, heeft de SOR nauwelijks hoeven interen op het bescheiden eigen vermogen. Voor 2021 liggen investeringen in een nieuwe website in het verschiet en kunnen de kampen naar verwachting doorgang vinden. In 2021 zal de fondsenwerving daarom weer actief opgepakt worden.

Jaarverslag 2019

De kampen in 2019 zijn goed verlopen. Bijna 50 vrijwilligers begeleidden 75 kinderen tijdens vier zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen is stabiel ten opzichte van vorig jaar. Verreweg de meeste kinderen die mee op kamp gingen, kwamen uit de leeftijdsgroepen 7-8 en 9-10. De aanmelding van kinderen in de leeftijdscategorie 11-12 is licht gestegen ten opzichte van eerdere jaren, mede door extra inzet van PR en communicatie. Ook dit jaar ging weer een substantieel aantal kinderen die uit huis geplaatst zijn, onder toezicht staan of anderszins in bijzondere en/of moeilijke omstandigheden zitten. Dit past bij het uitgangspunt van de SOR om vakantiekampen aan te bieden voor alle kinderen, en in het bijzonder gastvrij te zijn voor kinderen die vanwege voornoemde omstandigheden niet op vakantie kunnen.

Voor de SOR was het aantal aanmeldingen in voorgaande jaren, maar ook de input van de betrokken vrijwilligers, aanleiding om de aard en opzet van de kampen te evalueren en per 2019 geleidelijk te herzien. De jongste leeftijdsgroepen werden hernoemd tot Ontdekkers (7-8) en Avonturiers (9-10). In beide kampen werden meisjes en jongens geplaatst. De kampen voor de oudste leeftijdsgroepen werden nog wel gescheiden aangeboden. Voor de Avonturiers betekende dit een eerste gemengde editie voor kinderen en kampleiding. Alle betrokkenen kijken er positief op terug. In nauw overleg met vrijwilligers, kampleiding en bestuur, bekijkt de SOR of in de nabije toekomst alle kampen gemengd aangeboden kunnen worden. Daarnaast zal de SOR in 2020 nieuwe kamplocaties gaan gebruiken.

In 2019 werd het bestuur gevormd door Martijn Goudbeek (voorzitter), Mirna de Ruijter (secretaris) en Joost Vrieler (penningmeester). Het bestuur werd ondersteund op het gebied van communicatie, werving en organisatie door Suzan de Jong, Emile Pennings en Simone Theunissen.

De financiële positie van de SOR is in 2019 verbeterd. De bijdragen van de Gemeente Nijmegen, de Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, de Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis en de Stichting Dorodarte zorgden voor een stevige basis waarmee de SOR aan de slag kon. De omvang van kleine particuliere giften is licht gedaald. Voor de meeste kinderen is een reëel bedrag betaald door de ouders, verzorgers of de Stichting Leergeld. Het overschot in 2019 bedraagt in totaal € 3.128,63. Een deel van het overschot zal worden gereserveerd om in 2020 nieuw materiaal aan te kunnen schaffen voor de gemengde kampen, gebaseerd op input van de vrijwilligers en de eisen die nieuwe locaties voor de kampen met zich meebrengen. Het resterende deel wordt toegevoegd aan het bescheiden eigen vermogen.

De financiële basis van de SOR bestond de laatste jaren uit inkomsten uit subsidies/donaties, ouderbijdrages en kleine particuliere giften die alle drie ongeveer even groot van omvang waren. Het bestuur merkt dat, hoewel het aantal vaste periodieke giften gestaag is gegroeid, het volume van de kleine particuliere giften geleidelijk slinkt. Nieuwe wetgeving met betrekking tot privacy maken gerichte fondsenwerving bij particulieren ook niet eenvoudiger. Dit noopt de SOR tot het vergroten van het aandeel van subsidies en donaties van particuliere stichtingen op het gebied van sociaal-maatschappelijk werk en welzijn en de gemeente. De afgelopen jaren heeft de SOR hier positieve ervaringen mee gehad.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.

Jaarverslag 2018

De kampen in 2017 zijn wederom goed verlopen. Bijna 50 vrijwilligers begeleidden 77 kinderen tijdens vijf zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Met name de aanmelding van kinderen in de leeftijdscategorie 11-12 jaar bleef achter bij de verwachting, dit ondanks extra inzet van PR en communicatie. Voor de SOR is het aantal aanmeldingen, maar ook de input van de betrokken vrijwilligers, aanleiding om de aard en opzet van de kampen te evalueren en in 2019 geleidelijk te herzien.

In 2018 kende de SOR mutaties in het bestuur. Mirna de Ruijter werd bereid gevonden de vacante positie van secretaris in te vullen. Daarnaast trad Vincent Scholte na ruim twintig jaar af als voorzitter. Martijn Goudbeek is hem opgevolgd.

De financiële positie van de SOR is in 2018 stabiel te noemen. De bijdrages van de Gemeente Nijmegen en de Stichting Dorodarte zorgden voor een stevige basis waarmee de SOR aan de slag kon.  Daarnaast is het aantal giften stabiel gebleven en is voor de meeste kinderen een reëel bedrag betaald door de ouders, verzorgers of de Stichting Leergeld. Het tekort in 2018 bedraagt in totaal € 252,47. Dit is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.

Jaarverslag 2017

De kampen in 2017 zijn wederom goed verlopen. Ruim 50 vrijwilligers begeleidden 83 kinderen tijdens vijf zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Met name de aanmelding van kinderen in de leeftijdscategorie 11-12 jaar bleef achter bij de verwachting, dit ondanks extra inzet van PR en communicatie. Voor de SOR is het aantal aanmeldingen, maar ook de input van de betrokken vrijwilligers, aanleiding om de aard en opzet van de kampen te evalueren en mogelijk te herzien.

In 2017 kende de SOR een mutatie in het bestuur. Annette Koudenberg trad af als secretaris; een opvolger is vooralsnog niet gevonden. Eind 2017 gaf voorzitter Vincent Scholte aan af te treden per 2018. Ook voor de heer Scholte is nog geen opvolger gevonden.

De financiële positie van de SOR is in 2017 stabiel te noemen. De bijdragen van de Gemeente Nijmegen en de Stichting Dorodarte zorgden voor een stevige basis waarmee de SOR aan de slag kon. Daarnaast is het aantal giften stabiel gebleven en is voor de meeste kinderen een reëel bedrag betaald door de ouders, verzorgers of de Stichting Leergeld. Het overschot in 2017 bedraagt in totaal € 58,62. Dit overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording.

Jaarverslag 2016

De kampen in 2016 zijn wederom goed verlopen. Ruim 50 vrijwilligers begeleiden 96 kinderen tijdens vijf zomerkampen in Mill, Stevensbeek en Bergen (L). Het aantal kinderen dat meeging is licht gestegen naar 96. De extra inzet op het gebied van promotie en communicatie heeft geleid tot zowel de werving van meer kinderen dan in voorgaande jaren als van nieuwe leiding die hopelijk in de komende jaren aan de SOR verbonden zal blijven.

Aan het eind van 2015 was de financiële positie van de SOR zorgelijk en werd teveel ingeteerd op het eigen vermogen. De financiële bijdrages van de Gemeente Nijmegen, Stichting de Beide Weeshuizen, het P.A. van der Kooijfonds en de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden legden een belangrijke financiële basis voor de activiteiten in 2016. Daarnaast is het aandeel particuliere giften in 2016 bijna verdubbeld en is het kampgeld voor alle deelnemende kinderen betaald.

Het overschot in 2016 bedraagt in totaal € 1.165,02. Dit overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2016.

Jaarverslag 2015

De kampen in 2015 zijn goed verlopen. Met behulp van ruim 50 vrijwilligers zijn wederom vijf zomerkampen georganiseerd. In 2015 gingen ongeveer evenveel kinderen mee op kamp als in 2014, te weten 92. Het is streven is om in 2016 boven de 100 kinderen te komen.

De SOR heeft in 2015 (te) veel ingeteerd op haar vermogen. Thans wordt hard gewerkt om de begroting voor 2016 sluitend te krijgen.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2015.

Jaarverslag 2014

2014 is voor de SOR wederom een normaal kampjaar geweest. Met behulp van ruim 50 vrijwilligers zijn weer vijf zomerkampen georganiseerd. In 2014 gingen 90 kinderen mee op kamp. Dat is helaas wel iets minder dan in 2013. Het is streven is om in 2015 weer boven de 100 kinderen te komen.

Het vermogen is in 2014 gedaald, maar de kampen voor 2015 zijn financieel gegarandeerd.

Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2014.

Jaarverslag 2013

2013 is voor de SOR een normaal kampjaar geweest. Met behulp van ruim 50 vrijwilligers zijn weer vijf zomerkampen georganiseerd. In 2013 gingen 102 kinderen mee op kamp. Dat is 13 meer dan in 2012, waar we erg blij mee zijn.

Het vermogen is in 2013 licht gedaald, maar de kampen voor 2014 zijn financieel weer gegarandeerd. Er is nog steeds geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier vindt u de financiële verantwoording voor 2013.

Jaarverslag 2012

2012 was een bijzonder jaar voor de SOR, omdat het 50e kampjaar werd gevierd. Uiteraard zijn er met behulp van ruim 50 vrijwilligers weer vijf zomerkampen georganiseerd. In 2012 gingen 89 kinderen mee op kamp.

In verband met het 50e kampjaar heeft het bestuur fondsen aangeschreven om de kampmaterialen te vervangen en het 50e kampjaar te vieren met vrijwilligers en oud-vrijwilligers. Verder is er een gift van Stichting ´t Trekpeart ontvangen, waarvoor het bestuur de stichting zeer erkentelijk is.

Met behulp van de fondsen zijn de tenten en het keukenmateriaal voor het eerst in 20 jaar vervangen. Daarnaast is er een barbecue georganiseerd voor (oud-)vrijwilligers bij de Sprok in Lent. Emile Pennings heeft tijdens deze barbecue de waalbrugspeld ontvangen van loco-burgemeester van de gemeente Nijmegen, de heer Bert Frings.

Er is geen beloningsbeleid bij de SOR. Hier kunt u het beleidsplan vinden. Hier vindt u de financiële verantwoording.

Door de fondsenwerving is het vermogen in 2012 toegenomen met € 14.023 euro tot € 21.157. Hiervan dient nog een bedrag ad € 4.500 euro aangewend te worden ter vervanging van de banken en tafels van de jongenskampen.

In een gewoon kampjaar bedraagt de exploitatiekosten ruim € 14.000, waardoor het kampjaar 2013 financieel gegarandeerd is.